هیولای تنهایی در کمین سلامتی انسان؛ نگاهی به صدمات جسمی و روانی تنهایی

بر کسی پوشیده نیست که سبک زندگی ما تأثیر قابل توجهی بر سلامتی جسمی و روانی ما دارد. برای مثال، عادات غذایی و میزان خواب ما نقش بسیار مهمی در سلامتی ما ایفا می کند. اما نوع دیگری از سبک زندگی هم وجود دارد که اثرات آن بر سلامتی ما مورد غفلت قرار می گیرد و آن چیزی نیست جز تنهایی.

پیش از آنکه به تأثیرات تنهایی بر سلامتی بپردازیم، لازم است که معنای این کلمه را به خوبی درک کنیم. تنهایی دو نوع است: بیرونی و درونی. تنهایی بیرونی به حالت فیزیکی تنها بودن یا انزوای اجتماعی اشاره دارد. اما تنهایی درونی به حس تنهایی ای اشاره دارد که حتی زمانی که شخص واقعا تنها نیست چنین احساسی دارد. در واقع این حالت جنبه ی احساسی دارد نه فیزیکی. تنهایی درونی به دلیل تفاوتی که میان میزان ارتباط اجتماعی دلخواه و واقعی شخص وجود دارد، باعث پریشانی او می شود.

هر دو نوع تنهایی سلامتی انسان را در معرض خطر قرار می دهند. اما آسیب های جسمی و روانی ناشی از تنهایی چه هستند؟

تنهایی خطر مرگ زودرس را افزایش می دهد

صدمات جسمی و روانی تنهایی